Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vltavín únor 2019

      Vltavotýnští rybáři
 
Ze života organizace. Na posledním jednání výboru bylo dopilováno organizační zabezpečení plesu. Také bylo řešeno organizační zabezpečení výročního jednání naší organizace, které proběhne dne 16.3.2019 od 8.30 hod v hotelu Zlatá loď. V průběhu měsíce jsme zpracovali žádost o přidělení prostředků z Oranžového roku zde ve městě a taktéž z grantu Jihočeského kraje na zarybnění našich revírů ve spolupráci s územním svazem. Požádali jsme Radu města o příspěvek na nákup vozidla, které spoluplní úkoly vyplývající z činnosti rybářské stráže, tedy přenesené působnosti státní správy. Pokračovali jsme v organizačních otázkách spojených se 100. výročím vzniku organizace. S odbory městského úřadu jsme řešili problematiku pronajatého pozemku „za kanálkem“ viz minulý Vltavín. Zde je možné splnit rovněž brigádní povinnosti členské základny. Zájemci se mohou hlásit u našeho hospodáře na tel.: 606134007.
 
Ples. Jak bylo již inzerováno, ples ke 100.výročí  založení organizace bude 23. února na sále Městského centra kultury a vzdělávání. Zahájení bude v 19.30 hod. K tanci a poslechu bude hrát skupina RELAKS. Tradičně bude bohatá tombola a doprovodný program. Ceny vstupného: sál 150,-Kč, přísálí 130,-Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v Atelieru Módy na náměstí u paní Hany Švehlové, č. tel.: 602834011.  Možné je využít dopravy z přilehlých obcí, kterou zabezpečí pan Mála.
Výbor a dozorčí komise apeluje na širokou rybářskou veřejnost, aby se zapojila svou účastí, ale i příspěvkem do soutěže o ceny a tak přispěla ke zdárnému průběhu plesu ke 100. výročí založení naší organizace. Příspěvek přebírá předseda plesového výboru pan Švehla Jaroslav po dohodě na telefonu 603155393.
 
Školení nových adeptů. Na základě dotazů veřejnosti sdělujeme, že školení nových adeptů proběhne dne 2.3.2019 od 8.30 hod, na klubovně v Zadním Podskalí. Zájemci se mohou evidovat u našeho hospodáře pana Nekoly č. tel. 606134007.
 
Jsme rádi, že se rozrůstá zájem o rybářský sport u naší mládeže, ke stávajícím kroužkům na ZŠ Malá Strana a v Temelíně s největší pravděpodobností přibude kroužek na středním odborném učilišti v Hněvkovicích.
Výdejna povolenek. 15. ledna bylo ukončeno odevzdávání „záznamů o úlovcích.“ Záznamy byly předány na nadřízený svaz k vyhodnocení. Jednou z největších chyb bylo nevyplňování statistiky počtu docházek na jednotlivé revíry, kde bylo loveno. Nyní bude výdejna pracovat již jen v pátek od 10.00 do 18.00 hod. až do konce dubna. Dále se budou náležitosti vydávat na základě telefonického dohovoru na číslech 725182712 a nebo 606612014.
 
Aktualita.  Organizace žije 100. výročím jejího založení. Počínaje  tímto měsícem budeme seznamovat naší veřejnost s historií naší organizace
 
A nakonec. „Už jsem vám vyprávěl o té štice, co jsem chytil na Lipně?“ ptá se pan Král spolustolovníka. „Dokonce už třikrát,“ povídá známý. „A co, pořád roste?“
                                                                                                                                EFA 
     
 
100 let
od založení sportovního rybářství na Vltavotýnsku
 
Roku 1919 prvý to rok v naší samostatné vlasti po pětileté světové válce rakouské tyranie navrátili se naši hoši a mužové do svého rodného a milovaného válkou vykořisťovaného města Týna nad Vltavou, týž rok kde ještě větší nouze se vzmáhala a to tím, jelikož nebylo dostatek práce čím by se naši vojáci z bojiště se navrátivší se chopili a drahota všeho do ohromné výše stoupající ve všech možných artiklech a surovinách a zvláště v životních produktech ujali se někteří páni té myšlenky, založiti rybářský spolek.
Ano, již celé desetiletí mluvilo se stále o založení tohoto spolku našimi předchůdci a sportsmany (což za jisté jest to sport druhu nejlevnějšího, ačkoli tzv. tichého blázna jak se rybářům říká najdeme v tom nejučenějším i politicky vyspělém člověku) přesto vše a v lepších časech nebyl spolek tento založen.
Proto ujali se někteří páni myšlenky té a hodlali spolek tento v Týně nad Vltavou založiti. Ale myšlenka byla dobrá, de práce¬¬¬¬? Práce ta šla pomalu a proč? Poněvadž se kladly překážky z vyšších kruhů, kteří měli rybolovy  ve svých nájmech a pro utvoření rybářského spolku bylo třeba získati vody.
V našem okrese po obou březích řeky Vltavy ovládá vše osm (8) majitelů volné vody, břehy řečiště a to dalo nejvíce starostí a práce jak je dostati, hlavní rybolov  byl obecný, druhý od velkostatku Týnského (arcibiskupský) a ty se hned pro spolek nepřimlouvali, ale nechť, přišla dobrá rada, hned vše najednou nejde) utvořiti rybářský kroužek a najmouti rybolovy jedné strany Vltavy a to se stalo.
Bylo to dne 1. Září 1919 kde se sešlo 6 pánů a kroužek rybářů byl založen a projednávání započalo který rybolov by se mohl v nejbližší době pronajmouti. Byli to páni Adolf Rada obuvník, Hynek Blažek loďař a místo lovící, František Dušek zedník, František Hájek knihař a Josef Saip obuvník.
Tyto páni po společné poradě a dorozumění najmuli pro sebe dva rybolovy. Od obce Litoradlic za nájem roční na dobu šesti let po 20 korunách a od obce Hněvkovické ve veřejné dražbě též na dobu šesti let po 90 korunách ročně levý břeh a tím započal kroužek rybářů v Týně počítati. Po najmutí těchto břehů na levé straně přišel do spojení s pravou stranou ve společné lovení a k lepším začátcím a zároveň získávání členů. Dne 10.9.1919 svolal jednatel kroužku schůzi ve které se přihlásili tyto páni za členy. Fiala František krejčí, Hájek Emanuel  majitel realit, Fronta Vojtěch majitel realit, Urks Josef hostinský, Kadlec Vašek krejčí, Vichta Josef klempíř a Vichta Václav kamnář a tímto dnem čítal kroužek 13 členů jenž dle usnesení a rozpočtu musil složiti 20 korun na placení nájmů a spojených výloh. Dne 2.10. byli dodatečně přijaty do kroužku Calta Rudolf strážník a Štefek Josef hřebenář.
Rybolov obce Třitimské jenž nájemcem byl p. Emanuel Hájek přenechal kroužku a tak již se pracovalo lehčeji.   
Dne 29 listopadu 1919 svolal kroužek členskou valnou hromadu, na založení rybářského spolku kde se zúčastnilo 28 pánů interesentů, schůzi zahájil jednatel kroužku Adolf Rada a vylíčil účel založení spolku rybářského a sdělil proč se hodlá rybářský spolek v Týně nad Vltavou založiti a žádal přítomné zdali souhlasí se založením. „Všemi hlasy ano“.
Základní kánen byl položen a prvé krůčky a kroky v založení rybářského spolku v Týně nad Vltavou byly  učiněny. Teď záleží jenom na nás jak s tímto naložíme a jak vše dopadne. 
 
Pokračování v dalším čísle Vltavínu. 
upravil a zpracoval JŠ
 
                                                                                                                 
 
 


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 277510
Měsíc: 4345
Den: 85