Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rybářská stráž do vezírku 2013

Rybářská stráž

Lidé žijící v naší společnosti se naučili v poslední dekádě relativizovat téměř všechno. Partnerské vztahy, hodnotu vykonané práce, zodpovědnost za stav životního prostředí, váhu i obsah právních nařízení. Platnost tvrzení, že žijeme v demokratické společnosti, však začíná a končí v nevyřčené symbióze s „obyčejnou“ lidskou morálkou. Absence etiky naopak dává základ k tomu, že se demokracie vykládá jako svoboda „veškerého“ podnikání.
Rybářská stráž byla a je především kontrolním a informačním orgánem. V případě rybáře, jehož chování u vody je v rozporu s dikcí zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství, může vedle toho RS v současnosti rovněž využít výchovných sankcí. Může rybáře napomenout zápisem do úlovkového lístku, může mu povolenku zadržet, anebo může rybáři při podezření z trestného činu či závažného přestupku zadržet lovné nářadí i s případným úlovkem (§ 16, pís. c/, bod 1 a 2 zákona č. 99/2004 Sb.). Je-li RS vybavena pokutovými bloky, je oprávněna uložit na místě i blokovou pokutu (§ 16, pís. e/, zákona č. 99/2004 Sb.) až do 1.000 Kč (§ 13, odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb.) o přestupcích.
RS kontrolovaný oddíl II Povolenky k lovu, tedy Evidence docházky a úlovků, je vizitkou rybáře. Jakkoliv by to někdo odmítal z důvodu, že jde o pouhý formulář s případnou statistikou. Není, jde o velice důležitý dokument.
V první řadě se zde objevují zdokumentované úlovky, přesněji řečeno ponechané ulovené ryby (zákon č. 99/2004 Sb. v § 13, odst. 9 ukládá povinnost zde vyznačit počet, druh a hmotnost ulovených ryb, vyhláška č. 197/2004 Sb. upřesňuje v § 16, odst. 7 pro vody mimopstruhové a v § 17 odst. 10 pro vody pstruhové povinnost zapisovat nesmazatelným způsobem přisvojené ryby).
Ve druhé řadě jsou součástí závěrečného sumáře počty docházek k vodě na jednotlivých revírech. Přestože je zápis docházky k vodě předem deklarovanou povinností před zahájením lovu ryb (Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS, oddíl II., odst. b)), u některých rybářů se setkáváme s úmyslným porušováním. Z hlediska vymahatelnosti tohoto nařízení jde o přestupek s možným zadržením povolenky (v běžné praxi při prvním zjištění řešeno RS většinou napomenutím). Zároveň připomínám, že výstupní kontrola úlovkových lístků po skončení sezóny je povinností každé MO ČRS (usnesení konference bod 5. a) z 6. 11. 2007).  
Ten třetí aspekt, pro který je nezbytný požadavek pečlivého zápisu do úlovkového lístku, je průběžná kontrola rybářskou stráží (RS). Kontrola oprávněné osoby, jejího způsobu rybolovu, ponechaných úlovků a podobně. Ta má samozřejmě povinnost zapsat výsledek kontroly spolu se svým  identifikačním pětimístným číslem RS a šestimístným číslem daného rybářského revíru, neboť prováděná kontrola je sledovanou potřebou uživatele revíru. I zápisy RS podléhají statistikám, které dokumentují stupeň ochrany konkrétních revírů (celkové počty kontrol), aktivitu jednotlivých strážných a pochopitelně na základě zaznamenávání případných nedostatků (ať již pouhým písemným napomenutím, nebo zápisem o zadržení povolenky) také četnost přestupků proti zákonu o rybářství včetně Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro daný rok.
Pokud jsme dočetli až sem, je nám celkem jasné, že veškeré zápisy by měly být čitelné, zapsané nesmazatelným způsobem, na základě skutečnosti a že jako každý „úřední“ dokument by měl být i úlovkový lístek svým dočasným majitelem udržován v řádném stavu.
RS při JčÚS ČRS vykazuje nyní 568 členů (506 s působností JčÚS a 62 s místní působností). Za rok 2012 bylo vykonáno údajně 14.551 pochůzek se zjištěním 1.395 přestupků a 87 případů pytláctví. Ve správním řízení je řešeno celkem 287 zadržených povolenek (včetně neplatných či chybějících dokladů a nálezů prutů).
Chceme-li tedy lovit i v roce 2013 v dobře zarybněných a kontrolovaných vodách, je nezbytné zodpovědné chování jak lovících rybářů, tak rybářské stráže, ale také kárných komisí při MO ČRS. Některé alibisticky nechávají řešení přestupků pouze na sankcích správního orgánu. Přitom již ombudsman JUDr. Otakar Motejl jasně vysvětlil, že nejde o dvojí trestání za stejnou věc.


Ing. Tomáš Kepr, 
rybářský technik JčÚS ČRS a vedoucí RS