Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvek do Vltavínu 07/2015

15. 8. 2015

Zahájení sezony dravců – oprava

Omlouváme se za chybný údaj v minulém Vltavínu: vybrané druhy dravců jsou hájeny do 15.6. včetně a jejich lov je možný až od 16.6. Toto je dáno příslušnými zákonnými předpisy a novinové články s mylně uvedenými daty nemají na začátek „zahájení sezony dravců“ žádný vliv.

Stanování, bivakování, kempování, táboření atd. na našich revírech

Dostáváme opakovaně dotazy rybářů, kteří čtou „rybářský řád“, na upozornění Povodí Vltavy s. p. na „provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků… atd.“.  Odpovědí by měly být dvě odpovědi zástupců ČRS na dva dotazy z rubriky „Vaše dotazy“ na www.rybsvaz.cz, které jsou směrodatné i pro naše revíry, přestože oba dotazy se týkají ÚN Orlík.

Dotaz č. 129, kategorie "Rybářský řád a legislativa"

Dotaz: Doslechl jsem se, že v roce 2012 bude zákaz bivakování na ÚN Orlíku, revír č. 481 501. Zakládá se tato informace na pravdě? Jezdím na ryby pouze na ÚN Orlík a v letních měsících využívám možnosti lovu ryb nonstop. Pokud nebude možnost bivakování, bude povolen jiný způsob nocování? 
Odpověď: Dovolte nám upřesnit informaci, která se k Vám dostala ohledně zákazu bivakování na ÚN Orlík v roce 2012. Skutečností je fakt, že Povodí Vltavy, s. p. nás v tomto roce písemně upozornilo na neutěšený stav, který nastal v souvislosti s povolením lovu ryb nonstop na ÚN Orlík a ÚN Trnávka, ale i dalších revírech. Jejich připomínka se týkala zejména skutečnosti, že řada rybářů stanuje a kempuje u vody a znečišťuje okolí nádrže. Požadavek Povodí Vltavy, s. p. byl, aby rybářská stráž začala kontrolovat a postihovat zákaz kempování, stanování, rozdělávaní ohňů, parkování vozidel atd. Vzhledem k tomu, že rybářská stráž není mimo zákon o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky oprávněná kontrolovat a postihovat porušování ustanovení jiných zákonů, tak se Rada ČRS rozhodla doplnit požadavek Povodí Vltavy do popisu revírů ÚN Orlík a ÚN Trnávka formou upozornění. To upozorňuje na skutečnost, že na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejich břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p. zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením. Na tuto skutečnost je rybářská stráž oprávněná rybáře pouze upozornit a požádat je o dodržování tohoto pokynu. Orgánem, který je oprávněn kontrolovat a popřípadě postihovat stanování, bivakování, rozdělávaní ohňů atd. je Policie ČR a Česká inspekce životního prostředí. Jak můžete vidět, tak se zákaz netýká např. rybářských přístřešků, ale pouze budování pevných přístřešků. Bližší informace k problematice stanování a kempování můžete najít i na internetových stránkách www.rybsvaz.cz, pod odkazem Vaše dotazy, dotaz 96.

Odpovídal: Ing. Branislav Ličko

Dotaz č. 96, kategorie "Rybářský řád a legislativa"

Datum:                23.02.2010

Dotaz:  Obracím se s dotazem, na který nejsem schopen nikde najít jasnou a jednoznačnou odpověď. Jedná se o stanování vs. bivakování. Chápu to tak, že stanování tzn. použití stanu není povoleno, použití bivaku není zakázáno, nebo je alespoň tolerováno. Nabízí se ale otázka, jaký je mezi těmito přístřešky rozdíl, vezmeme-li v úvahu že se prodávají stany bez podlahy, ale také bivaky s podlahou. Je tedy prosím nějaká určená definice ohledně používání přístřešků, tak aby nebyl porušen jakýkoliv předpis? (obecně, nikoli místní úprava). A jaký může být postih v případě nepovoleného "stanování"? Zajímá mě to zejména ve vztahu k podmínkám na ÚN Orlík.

Odpověď: ČRS (prostřednictvím rybářské stráže) není oprávněný kontrolovat bivakování. Orgánem, který je oprávněn kontrolovat a popřípadě postihovat bivakování je Policie ČR a Česká inspekce životního prostředí. Proto jsme zažádali ČIŽP o oficiální stanovisko k této problematice. Z odpovědi zaslané Oblastním inspektorátem ČIŽP České Budějovice vyplývá, že můžeme rozlišit několik pojmů týkajících se delšího pobytu ve volné přírodě na jednom místě (většinou s přespáním): stanování, bivakování, kempování, táboření. Tyto pojmy nejsou nikde v právních předpisech zadefinovány a musejí být proto předmětem výkladu. Právní předpisy používají zejména pojem táboření. Pojem táboření bude širší než pojem stanování, protože se pod něj dá zahrnout nejen nocování v přírodě ve stanu, ale i další činnosti jako je spaní "pod širákem", shromažďování dřeva k pálení, vaření v přírodě apod. Např. v komentáři k zákonu č. 114/1992 Sb. (Miko, L., Borovičková, H. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 142) je uvedeno: ,,Pod pojmem táboření se rozumí setrvávání osob na jednom místě mimo budovy s pomocí přístřešků jakéhokoli druhu, např. stanu. V praxi se za táboření považuje zejména přebývání na jednom místě v přírodě přes noc (nocování)."

Pokračování názoru ČIŽP k otázce táboření najdete v příloze

Odpovídal: Ing. Pavel Vrána

Přílohy:                Názor ČIŽP v Českých Budějovicích k otázce táboření (Pozn. aut.: na stanovisko ČIŽP je pod tímto dotazem na webu odkaz ke stažení.)

Splavnění Vltavy

Povodím Vltavy bylo výboru MO sděleno následující: na 1,6 m hloubky se bude hloubit dno proudnice v šířce cca 20 m, tzn.  nikoliv v celé šířce toku. V současné době probíhá na jezu ve Hněvkovicích dostavba rejdy a plavební komory.

Rybářská stráž

Upozorňujeme na dodržování stanovené denní doby lovu, tj. v tomto období podle „rybářského řádu“ je možné lovit do 24:00 a pak až od 4:00. Řada rybářů z nejrůznějších příčin toto ustanovení přestupuje, což může vést až k odebrání povolenky. Lov non stop je možný na základě výjimky od orgánu státní správy na ÚN Hněvkovice a Orlík.

Usnesení výroční členské schůze

Připomínáme usnesení výroční členské schůze o tom, že pozůstalí po zemřelém členu naší MO se mohou u výboru MO přihlásit o příspěvek 1000,- na pohřební výdaje.

 (vit)